Quy trình thi công sơn PU tự san phẳng US Crete MF

Quy trình thi công sơn PU tự san phẳng US Crete MF

Quy trình thi công sơn PU tự san phẳng US Crete MF

Sơn pu – Poly Urethane Floor Paint cho nền nhà xưởng là giải pháp sàn công nghiệp hiệu quả. Mang lại nhiều lợi ích theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Để làm được điều đó ngoài việc đảm bảo về chất lượng của sơn thì thực hiện quy trình sơn pu tự phẳng cho nền nhà xưởng cũng là khâu rất quan trọng. Vậy cụ thể quy trình sơn pu Poly Urethane Floor Paint được thực hiện ra sao ? Hãy cùng Phúc Khang Trang Tham Khảo quy trình sơn PU tự phẳng nhé.

Tham khảo thêm : Quy trình thi công BC – Crete – MF

Poly Urethane Floor Paint for factory floors is an effective industrial flooring solution. Offers many benefits according to national and international standards. In order to do that, in addition to ensuring the quality of the paint, implementing the self-leveling pu coating process for the factory floor is also a very important step. So how is the process of pu-Poly Urethane Floor Paint done? Let’s join Phuc Khang Trang to refer to the self-flattening PU coating process.

What is self-flattening pu paint? Sơn pu tự phẳng là gì ?

Sơn pu tự phẳng, tự san phẳngtự cân bằng,….là cách gọi chung của dòng sơn polyurethane dựa trên nguyên lý tự dàn trải trên bề mặt sàn của nó. Với khả năng tạo độ phẳng cho bề mặt với độ dày tùy chọn người thực hiện (thông thường từ 2mm đến 7mm) phát huy được tối đa công năng mà dòng sơn PU Poly Urethane Floor Paint này đem đến cho các nhà xưởng cùng độ thẩm mỹ hoàn hảo nhất.

Self-levelling, self-leveling, self-leveling pu paint, etc. is the common name of the polyurethane paint line based on the principle of self-spreading on its floor surface. With the ability to create flatness for the surface with an optional thickness of the operator (usually from 2mm to 7mm), maximize the function that this PU – Poly Urethane Floor Paint line brings to factories of the same level. The most perfect aesthetic.

PRESENTATION OF TECHNICAL MEASURES ( Thuyết minh quy trình thi công )

Category: Poly Urethane Floor Paint – US Crete MF. (Hạng mục:Sơn Sàn Poly Urethane – US Crete MF).

Total coating thickness: 4mm – 6mm thickness. (Tổng độ dày lớp sơn: Độ dày 4mm – 6mm).

GENERAL REQUIREMENTS: (YÊU CẦU CHUNG)

 • The substrate is usually concrete or a modified polymer matrix screed with a minimum compressive strength of 25 N / mm2 and a minimum tensile strength of 1.5N/mm2. (Lớp nền thường là bê tông hoặc lớp láng nền bằng polyme biến đổi với cường độ chịu nén tối thiểu 25 N/mm2 và cường độ chịu kéo tối thiểu 1.5N/mm2).
 • The humidity floor <10%. (Độ ẩm của sàn <10%).
 • The surface is dry, smooth, and Before the construction contractor poured concrete, it was treated with reverse waterproofing such as nylon lining. (Nền khô, phẳng mịn. Trước khi nhà thầu thi công đổ bê tông đã xử lý chống thấm ngược như lót nilong).
 • For Pu painted floor, it is recommended that when applying, it is not necessary to sprinkle hardener on the surface when rubbing the substrate, because it reduces the bond between the paint layer and the concrete. (Đối với sàn thi công sơn Pu thì khuyến cáo khi thi công không cần rắc hardener trên bề mặt khi xoa nền, vì giảm độ liên kế giữa lớp sơn và bề mặt nền bê tông)

APPLICATION: (QUY TRÌNH  THI CÔNG)

Sử dụng máy mài sàn
Sử dụng máy băm sàn,
 • Use floor polishing machine, floor crusher, hand grinder combined with a high-pressure vacuum cleaner, grinding, and suction to minimize dust spread to other areas. (Sử dụng máy mài sàn, máy băm sàn, máy mài cầm tay kết hợp máy hút bụi áp lực cao, vừa mài vừa hút để hạn chế tối đa việc phát tán bụi sang các khu vực khác).
 • Use gas cylinders, burn-in places with high Removes moisture condensed in concrete floors. Minimize the phenomenon of reverse seepage affecting the finish paint. (Dùng bình khò, làm khô những vị trí có độ ẩm cao. loại bỏ độ ẩm ngắm trong sàn bê tông. Hạn chế tình trạng thấm ngược gây ảnh hưởng đến lớp sơn hoàn thiện).
 • Cut the cleats on the floor surface, pay attention to cut deeply in the area of the door edges, and create roughness for the floor surface, helping to bond tightly between the paint and the concrete layer. A clean vacuum cleaner increases the adhesion of the. (Cắt ngàm trên bề mặt sàn, chú ý cắt sâu ở khu vực các mép cửa, đồng thời tạo nhám cho bề mặt sàn, giúp liên kết chặt chẻ giữa lớp sơn và lớp bê tông. Vệ sinh hút bụi sạch sẽ tăng độ bám dính của vật liệu).
Cắt ngàm trên bề mặt sàn
Cắt ngàm các cạnh
 • Spill layer with PU – US Crete MF paint. (Lớp bã tràn bằng sơn PU – US Crete MF).
 • Mixing Ratio: 3A : 3B : 14C . (Tỉ lệ pha sơn: 3A : 3B : 14C).
 • Density: 1.9 Kg/mm/m2. (Định mức thi công sơn: 1.9 Kg/mm/m2).
 • Waiting time to dry: Room temperature from 12 to 24 (Thời gian chờ khô : Nhiệt độ phòng 12h đến 24h).
 • Proceed to mix 3 ingredients. Then using the method of scratching, rolling, and brushing with a flying knife, coating the paint to help seal the tiny pitting spots, seal the surface mounts, making the floor fewer air bubbles when. (Tiến hành pha trộn đều 3 thành phần sơn vào với nhau. Sau đó sử dụng phương pháp cào, cán, gạt bằng dao bay phủ đều lớp sơn giúp trám trét những điểm vỡ rỗ li ti, trám các ngàm trên bề mặt, giúp sàn ít xuất hiện bọt khí khi đỗ lớp sơn tự phẵng hoàn thiện).
 • Dry time: 8 – 12 hours at 20oC. (Thời gian chờ khô là 8 – 12h ở 20oC).
 • Check the surface after the dry discharge layer is re-established, check the remaining defects on the surface, if any, allow to re-treat. Clean the surface with a vacuum cleaner in preparation for the next layer. (Kiểm tra bề mặt sau khi lớp bã tràn khô xã nhám lại thật kỹ, kiểm tra những khuyết điểm còn sót lại trên bề mặt nếu có thì cho xử lý lại. Vệ sinh thật sạch bề mặt bằng máy hút bụi để chuẩn bị cho lớp tiếp theo).
  Quy trình thi công sơn PU hoàn thiện
 • Mixing Ratio: 3A : 3B : 14C. (Tỉ lệ pha sơn: 3A : 3B : 14C).
 • Density: 1.9 Kg/mm/m2 (according to technical documentation). (Định mức thi công sơn: 1.9 Kg/mm/m2 (theo tài liệu kỹ thuật)).
 • Shake ingredients A and B well before Pour ingredients A and B into a clean container and mix for 10 seconds until evenly with an electric stirrer about 300 ~ 400 rpm. (Lắc đều thành phần A và B trước khi pha. Cho thành phần A và B vào thùng sạch và trộn trong vòng 10 giây cho đến khi đều nhau bằng máy khuấy điện khoảng 300 ~ 400 vòng / phút).
 • Then add to powder ingredient C and mix for another 1 minute to make the mixture completely smooth. Remove residue from the previous batch from the mixing tank wall before loading the next batch. Stir the mixture well with a low-speed mixer from 500-750. (Tiếp đến cho thành phần bột màu C và trộn thêm trong vòng 1 phút nữa để hỗn hợp được nhuyễn đều hoàn toàn. Loại bỏ lượng dư bám trên thành thùng trộn từ mẻ trước ra khỏi thùng trước khi nạp mẻ tiếp theo. Khuấy trộn đều hỗn hợp bằng máy khuấy trộn tốc độ thấp từ 500-750 vòng/phút).
 • Then park the paint mixture on the floor, use the spikes to step in the construction, and use the specialized scraper to support the self-leveling process of the paint, use the baiting table, and spikes to break the air bubbles on the. (Sau đó đỗ hỗn hợp sơn ra sàn, dùng bàn dép đinh để bước vào thi công và dùng bàn cào chuyên dụng hỗ trợ quá trình tự san phẳng của sơn, dùng bàn bả, ru lo gai để phá bọt khí trên bề mặt).
  Hình ảnh sàn PU hoàn thiện
 • Surface drying time and can go light: After 24 hours after the last coat of paint is applied. (Thời gian khô bề mặt và có thể đi nhẹ: Sau 24 giờ sau khi thi công lớp sơn hoàn thiện cuối cùng).
 • Time to completely dry and put to use: After 48. (Thời gian khô hoàn toàn và đưa vào sử dụng: Sau 48 giờ).
 • Note: The PU – US Crete MF paint is not allowed to separate the split-phase set. Construction method information is for reference only. For any questions and product details, please contact Phuc Khang Trang for further assistance.(Lưu ý: Sơn PU – US Crete MF không được tách set pha lẻ. Thông tin biện pháp thi công mang tính chất tham khảo. Mọi thắc mắc và chi tiết sản phẩm vui lòng liên hệ lại Phúc Khang Trang để được hỗ trợ thêm).

Tham khảo thêm : Quy trình thi công BC – Crete – MF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *